Vedtægter

for

Svømmeklubben MK 31

Stiftet den 16. august 1981

Medlem af Dansk Svømmeunion, DHIF og DIF

§ 1. Navn, formål og hjemsted

Klubbens navn er Svømmeklubben MK 31 og hjemsted er Københavns kommune.

Klubbens binavne er:
Swim Team Hovedstaden/MK31
VAT CPH/MK31 (benyttes af konkurrenceafdelingen fra 15. maj 2013)
VAT Copenhagen/MK31(kan benyttes af konkurrenceafdelingen fra 15. maj 2013)

Klubbens formål og målsætning er at motivere medlemmer til fysisk aktivitet, gennem at udbrede kendskab til enhver art af svømmesport; svømmeinstruktion for børn/unge, voksensvømning, konkurrencesvømning samt livredning, så de herigennem fremmer deres psykiske, fysiske og sociale udvikling, indenfor svømmeidrætten.

§ 2. Medlemsforhold

Stk. 1. Optagelse

Som medlemmer af klubben kan optages enhver der har interesse for svømmesport.

Der kan optages aktive som passive medlemmer.

Bestyrelsen har ret til i særtilfælde at nægte optagelse.

Stk. 2. Udmeldelse/eksklusion

Udmeldelse finder sted skriftligt til MK 31's kontor eller til kassereren. Ved opsigelse fra medlemmer refunderes der ikke kontingent for den resterende del af sæsonen.

Bestyrelsen kan beslutte at ekskludere et medlem, der handler til skade for klubben eller er i restance med kontingent.

Stk. 3. Kontingent for medlemmerne

Kontingenterne fastsættes af bestyrelsen og godkendes af generalforsamlingen for hvert regnskabsår (kalenderåret).

Kontingent indbetales til klubben inden to uger efter modtagelsen af kontingentopkrævningen. Kontingentet opkræves halvårligt.

Generalforsamlingen kan beslutte et særligt kontingent for passive medlemmer samt et særskilt kontingent i forbindelse med optagelse i klubben.

§ 3. Bestyrelse

Stk. 1. Opgave og valg

Klubbens daglige ledelse varetages af en bestyrelse på mindst 3 og højst 7 medlemmer valgt på generalforsamlingen for 2 år ad gangen.

Formand og sekretær vælges på lige år. Næstformand, kasserer og et bestyrelsesmedlem vælges på ulige år. Genvalg kan finde sted. Afgår et bestyrelsesmedlem i utide, foretages suppleringsvalg på førstkommende generalforsamling, medmindre bestyrelsen ikke kan opfylde kravet om mindst 5 medlemmer, i hvilket tilfælde bestyrelsen er berettiget til at supplere sig selv. Bestyrelsen konstituerer umiddelbart efter generalforsamlingen sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer.

Bestyrelsen varetager klubbens tarv udadtil og indadtil. Det påhviler herunder bestyrelsen at føre tilsyn med klubbens ansatte svømmetrænere.

Stk. 2. Bestyrelsesarbejdet

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsesmøde afholdes, når et bestyrelsesmedlem finder det fornødent. Indkaldelse finder sted skriftligt eller om fornødent telefonisk evt. med angivelse af dagsorden. Over bestyrelsesmøderne føres (beslutnings)referat, som underskrives af referenten.

Bestyrelsen træffer beslutning ved simpel stemmeflerhed, men er kun beslutningsdygtig, når mindst 3 af bestyrelsesmedlemmerne er til stede og er enige. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 3. Udvalg

Bestyrelsen kan nedsætte diverse udvalg, der handler på bestyrelsens vegne og de beslutninger der træffes i udvalgene skal forelægges for bestyrelsen i et (beslutnings)referat til godkendelse.

Stk. 4. Bestyrelsen kan i nødvendigt omfang ansætte lønnet arbejdskraft. Bestyrelsesarbejdet er ulønnet.

§ 4. Generalforsamling

Stk. 1. Øverste myndighed

Klubbens øverste myndighed er generalforsamlingen.

Stk. 2. Indkaldelse til generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af juni måned. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen efter behov og skal indkaldes, når mindst 20 af klubbens medlemmer skriftligt fremsætter krav herom med angivelse af grund. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 6 uger efter modtagelsen af begæringen herom.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling med angivelse af dagsorden finder sted med mindst 2 ugers varsel via svømmeklubbens hjemmeside og ved opslag i evt. klubskabe i svømmehaller. Senest 8 dage før en generalforsamling skal dagsordenen og de forslag, der skal fremlægges på generalforsamlingen, og for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige årsregnskabet med revisionspåtegning, fremlægges på klubbens adresse til eftersyn/afhentning for medlemmerne.

Stk. 3. Adgang til generalforsamlingen

Alle medlemmer, der har betalt kontingent har adgang til generalforsamlingen. Ved bestyrelsens forlangende skal der forevises behørig dokumentation for adgangsberettigelse.

Stk. 4. Stemmeberettigede på generalforsamlingen

Stemmeberettigede på generalforsamlingen er aktive og passive medlemmer, der er fyldt 12 år.

Stk. 5. Gennemførelse af generalforsamlingen

Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen, og som ikke bør være medlem af bestyrelsen.

På den ordinære generalforsamling:

A. Aflægger bestyrelsen beretning om klubbens virke.

B. Regnskabet for det forgangne år fremlægges til godkendelse.

C. Budget for det kommende år fremlægges til orientering.

D. Kontingent og indmeldelsesgebyr for året fastsættes/godkendes.

E. Forslag fra medlemmerne behandles.

F. Valg til bestyrelsen, jf. § 3. stk. 1.

G. Valg af revisor og revisorsuppleant.

H. Valg til bestående udvalg:

Formand for stævneudvalg
En repræsentant for svømmerne.

Forslag fra medlemmerne skal indsendes skriftligt til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen og fremlægges til eftersyn/afhentning for medlemmerne 8 dage inden generalforsamlingen.

Der kan kun træffes beslutning om forhold, der er optaget på dagsordenen, eller er indkommet som anført, medmindre samtlige stemmeberettigede, der er til stede tiltræder andet.

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed, medmindre andet følger af nærværende vedtægter. Hvert stemmeberettiget medlem har en stemme. Afstemning skal finde sted skriftligt, såfremt blot et af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer ønsker det.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

§ 5. Regnskab

Klubbens regnskabs- og kontingent år følger kalenderåret.

Regnskabet skal ved fremlæggelse for den ordinære generalforsamling være revideret af to revisorer, hvoraf mindst den ene skal være valgt blandt medlemmerne udenfor bestyrelsen. Den eksterne revisor skal opfylde de af Københavns kommune fastsatte regler desangående.

De af generalforsamlingen valgte revisorer kan til enhver tid forlange indsigt i klubbens regnskabsbilag og kassebeholdning og skal gøre bestyrelsen opmærksom på eventuelle uregelmæssigheder i så henseende.

Kassereren indkasserer klubbens indtægter og betaler de af bestyrelsen godkendte regninger. Kassereren fører kassebog over samtlige indtægter og udgifter i en sådan form, at klubbens øjeblikkelige økonomiske stilling altid kan aflæses heri. Kassereren udarbejder klubbens årsregnskab.

Klubbens formue ud over, hvad der er nødvendigt til at afholde de løbende udgifter, skal, medmindre generalforsamlingen beslutter andet, anbringes på en bankbog/girokonto.

§ 6. Tegning og hæftelse

Klubben tegnes af formanden, kassereren samt et medlem af bestyrelsen i forening.

Prokura kan gives.

Der påhviler ikke klubbens medlemmer, bestyrelse eller udvalgsmedlemmer nogen personlig hæftelse for de klubben påhvilede forpligtigelser.

§ 7. Vedtægtsændringer

Til ændring af nærværende vedtægter, kræves vedtagelse på en generalforsamling med 2/3 del af de afgivne stemmer.

§ 8. Opløsning

Til klubbens opløsning og evt. fusion med anden klub kræves vedtagelse på en generalforsamling med 2/3 del majoritet blandt samtlige stemmeberettigede medlemmer. Opnås denne majoritet ikke, indkaldes til en ny generalforsamling, på hvilken opløsningen eller evt. fusion skal vedtages med 2/3 majoritet blandt de fremmødte stemmeberettigede medlemmer. Ved opløsningen vil formuen skulle fordeles under hensyntagen til de regler, der er fastsat i den kommunale tilskudsordning.

Således vedtaget, København, den 15. maj 2013

Som dirigent:

Jens-Henrik Larsen

 
 
 
 
Svømmeklubben MK 31 - Prins Buris Vej 4 - 2300 København S